VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát:            ……………...........................................

IČ:                       ……………...........................................

Adresa:              ……………...........................................

Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: ……………......................................................

 

 

Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohoto produktu(*)/o poskytnutí týchto služieb(*):

 

 

Dátum objednania (*)/dátum obdržania (*):

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):

 

 

Dátum:

 

 

 

(*) Nehodiace sa škrtnite